Giá trị

Công ty Xây dựng 105 luôn coi đạo đức, sự tôn trọng, sự xuất sắc, lợi nhuận hợp lý, sự an toàn và tính bền vững những giá trị cốt lõi trong công việc kinh doanh của mình.  Những yếu tố này được qui định trong  Qui chế về Đạo đức của công ty cùng với những qui định thực hiện cụ thể về nghĩa vụ song phương cho từng cá nhân trong Công ty Xây dựng 105.

  1. Đạo đức. Tính liêm chính, sự trung thực và công bằng là những điểm mấu chốt của chúng tôi.
  2. Sự tôn trọng. 105 luôn khuyến khích sự cởi mở, tinh thần làm việc theo nhóm và sự tín nhiệm. Chúng tôi coi trọng văn hóa chung dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm và quan điểm khác nhau.
  3. Sự xuất sắc. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao. Chúng tôi áp dụng công nghệ tiên tiến và thường xuyên cải tiến và đổi mới. Chúng tôi phát triển nhờ vào những thách thức và thành tựu đạt được.
  4. Lợi nhuận hợp lý. Lợi nhuận mà chúng tôi có được luôn tương xứng với giá trị chúng tôi mang tới cho khách hàng.
  5. Sự an toàn. Không tai nạn là mục tiêu kiên định – sinh mệnh của con người phụ thuộc hoàn toàn vào điều này.
  6. Tính bền vững. Chúng tôi lập kế hoạch và hành động cho tương lai – điều tốt đẹp lâu dài cho công ty, khách hàng và thế giới của chúng ta.